WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
w ROD „Kopciuszek” Opole
w dniu 15 kwietnia 2023r.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
w ROD „Kopciuszek” Opole
w dniu 15 kwietnia 2023r.
I termin: godz. 09:00
II termin 09:30
ROD „Działkowiec Opolski”
Opole ul. Sosnkowskiego 29A
Porządek zebrania
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
3. Zatwierdzenie regulaminu zebrania.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Wyborczej, Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2022 r. (merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2022 r.
9. Ocena działalności Zarządu ROD za 2022 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
10. Dyskusja.
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
1) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2022 r.
2) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.
3) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2022 r.
12. Projekt planu pracy na 2023r.
13. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2023 r.
14. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2023 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
15. Dyskusja.
16. Zatwierdzenie kooptacji członka do składu organu ROD.
17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
1) Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 20223r.
2) Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców,
3) Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
4) Uchwalenie planu pracy na 2023 r.
5) Uchwalenie preliminarza finansowego na 2023 r.
18. Sprawy różne.
19. Zakończenie obrad.
Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 01.04.23r. w godz. 10.00-12.00
oraz 13.04.23r. w godz. 14.00 – 16.00
w Biurze Zarządu ROD ‘Kopciuszek” w Opolu, ul. Częstochowska

Scroll to Top
Skip to content