Walne zebranie

O WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZYM
w ROD „KOPCIUSZEK” w Opolu ul. Częstochowska
Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze członków PZD
w ROD odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2024r.
W WZDZ w Opolu ul. Małopolska 18
I termin-godz. 09:00 II termin-godz. 09:30
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania .
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności 2023r. (merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2023r. i za kadencję.
8. Ocena działalności Zarządu ROD za 2023r. i za kadencję przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
9.Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
10.Projekt programu działania na kadencję 2024 – 2028 i projekt planu pracy na 2024r.
11.Projekty opłat ogrodowych na 2024r.
12.Projekt preliminarza finansowego ROD na 2024 i ocena przez Komisję Rewizyjną ROD.
13.Dyskusja.
14.Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, głosowanie nad uchwałami w sprawach:
1)Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2023r. i za okres kadencji.
2)Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023r.
3)Udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi ROD.
4)Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2023r. i za okres kadencji
5)Uchwalenie programu działania na kadencję i planu pracy na 2024r.
6)Ustalenie kwoty przeznaczonej na świadczenia pieniężne i nagrody wypłacane z tytułu pracy społecznej w ROD.
7)Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2024r.
8)Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego ( remontowego ) w tym partycypacji finansowej działkowców.
9)Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
10)Uchwalenie preliminarza finansowego na 2024r.
15.Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
16.Sprawozdanie Komisji Wyborczej przedstawienie kandydatów do organów ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
17.Wybory członków Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów. Ogłoszenie wyniku wyborów.
18.Przerwa w obradach. Pierwsze posiedzenie organów ROD.
19.Sprawy różne.
20.Zakończenie obrad.
Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 06.04.2024r. oraz 13.04.2024r. w biurze Zarządu w godz. 10.00 – 12.00

pobierz program

Prezesa Zarządu
Czesława Chyłka

Scroll to Top
Skip to content